Domovní řád pro dům Vlastina 846/40

I. Základní ustanovení
————————

Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Vlastina 846/40 v Praze 6 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Tento Domovní řád přispěje k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad, které obsahuje tento Domovní řád, je třeba předcházet škodám, zajistit bezpečnost při obývání domu a snižovat náklady na jeho údržbu a opravy.

Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení, která jsou v domě umístěna. Domovní řád je závazný pro vlastníky bytů, kteří jsou členy Shromáždění, pro nájemníky a pro všechny další osoby zdržující se v domě.

II. Užívání bytů a společných prostor
————————————–

 1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavírajícími ventily přívodu teplé a studené vody a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení, elektro-instalace), kromě stoupacích vedení až po uzavíratelné ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelná sklepní kóje, příslušející k danému bytu.
 2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, chodby, chodby mezi sklepními kójemi, výtahy, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační a elektrické sítě a další místnosti bez specifického označení.
 3. Každý uživatel bytu je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svůj byt na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas potřebnou údržbu a opravy, tak aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.
 4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do stavu původního nebo náhrada v peněžních jednotkách. Bez souhlasu Výboru Společenství a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohrožena jeho statika nebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, výtahy, televizní anténa apod.)
 5. Vlastník bytu, který poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat Domovní řád v plném rozsahu. Současně oznámí Výboru počet osob, které budou takto byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů, které jsou spojeny s odběrem tepla, vody, odvozem odpadu apod.
 6. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout anebo přenechat do užívání třetí osobě, před uzavřením smluvního vztahu (nájem, užívání, apod.) projedná tento svůj záměr s Výborem Společenství, zejména pak otázku finančního vyrovnání kalkulace záloh v závislosti na změněném počtu osob byt užívajících. Pokud vlastník bytů svůj záměr neprojedná, je Výbor oprávněn kalkulovat úhradu společných nákladů podle svého vlastního uvážení.
 7. Vlastník bytu, který sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, anebo jej navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit Výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí, přijímaných hlasováním.

III. Denní řád
—————-

 1. Noční klid musí být dodržován v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavačů a jiných hlučných zařízení a přístrojů (robotů, vrtaček, apod.), zpívat, hlučně se bavit a způsobovat vědomě hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo gramofonové přístroje pouze tak, aby zvuk jimi vydávaný nepronikal do okolních bytů. V této době nelze též používat automatické domácí pračky, zvláště pak v případech, kdy jejich umístění a vyvážení je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí, apod.).
 2. Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč ke každé ze společných uzamykatelných prostor. Tyto prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí. O případné změně jejich užívání rozhodnou vlastníci společně.
 3. Výtah jsou oprávněni používat uživatelé bytu, kteří se na nákladech na provoz a údržbu výtahu podílejí, tedy zpravidla obyvatelé druhého a vyšších pater.
 4. Rezervní klíče od všech společných prostor a od všech zařízení, která jsou za uzamykatelnými dveřmi, musí být trvale uloženy, aby mohli být v případě nutnosti použity.
 5. Běžný úklid společných prostor jakož i bezprostředního okolí domu zajišťuje firma vykonávající správu domu. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí společné prostory (při malování, stěhování, apod.), je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění.

IV. Technický provoz
———————–

 1. Z obecně platných předpisů a platných Stanov společenství vyplývá pro vlastníky bytů a nájemníky městských bytů povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel bytu povinen umožnit přístup k vodovodní nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých bytů (viz bod č. 1. čl. II. tohoto Domovního řádu).
 2. Mezi nejzákladnější preventivní opatření k předcházení poruch patří
  uvnitř bytu:

  • nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma,
  • pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry radiátoru topení, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění
  • průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny)

  společné prostory:

  • dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotvírat jeho dveře před úplným zastavením,
  • dodržovat pravidla protipožární ochrany,
  • kontrolovat v každém poschodí způsob větrání a po vyvětrání opět uzavření lodžie,
  • dodržovat pořádek a čistotu a dbát zvýšené pozornosti na ochranu zařízení v domě.
 3. Předepsané technické, bezpečnostní a protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány správcem domu a budou hrazeny z Fondu oprav Společenství.

V. Bezpečnost a pořádek
————————

 1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
  1. domovní vchodové dveře (východní i západní) se důsledně zamykají na klíč v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. Do domu lze umožnit přístup pouze vlastním návštěvám, které bude uživatel bytu doprovázet již od vchodových dveří. Jiným osobám, které hlásí návštěvu nepřítomného obyvatele bytu nelze vstup do domu umožnit. Návštěvníci musí na požádání vlastníků bytů oznámit, za kým přicházejí na návštěvu. Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, nebo jsou vybaveny klíčem od správce domu.
  2. každý uživatel bytu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce, zejména při manipulaci s elektrickými spotřebiči a při odchodu z bytu se přesvědčit zda jsou všechny přívody vody, el. proudu vypnuty.
  3. každý uživatel bytu je povinen vědět, že telefonní číslo 112 platí pro veškerá tísňová volání (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba).
  4. za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.
  5. Výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a vyvěšená pravidla provozu, umístěná na dveřích a v kabině výtahu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let.
 2. Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro strojovnu výtahu, pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.
 3. Vstup na střechu domu a do strojovny výtahu je dovolen pouze oprávněným osobám.
 4. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě upozornit ostatní obyvatele zvoláním „HOŘÍ“, a zahájit hašení hasícími přístroji, umístěnými na chodbách a neprodleně přivolat Hasičský záchranný sbor.
 5. Kontejner na odpad je umístěn vždy před východními vchodovými dveřmi. Kontejnery na tříděný odpad jsou řádně barevně označeny (PET lahve, sklo, papír)
 6. Cesta před domem je určena k pěšímu provozu. Zatravněné plochy na obou stranách domu mají okrasný účel. Uživatelé bytů jsou povinni se vyvarovat znečišťování těchto prostor různými druhy odpadků, cigaretových nedopalků apod.
 7. Je povinností každého vlastníka bytu oznámit správci jakékoli stěhování dovnitř nebo ven z objektu 5 dnů dopředu. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 08.00 do 19.00 hod. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno.
 8. Od vlastníků bytů nebude požadována ze strany výboru Společenství nebo správce objektu úhrada škod na majetku, pokud tyto škody vznikly nedbalostí ze strany správce objektu včetně jeho zaměstnanců.
 9. V případě porušení tohoto Domovního řádu a opatření a při vyčerpání všech přípustných nápravných prostředků je výbor Společenství povinen ostatním vlastníkům bytových jednotek oznámit druh porušení, resp. přestupku a jméno viníka. Pokud bude Společenstvím odsouhlasen systém a výše pokut, může výbor viníkovi tuto pokutu uložit. Pokuta pak bude připočítána k pravidelnému měsíčnímu poplatku a bude inkasována společně s ním.
 10. Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům, a předpisům a vyhláškám Magistrátu hl. m. Prahy nebo Úřadu městské části Prahy 6, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit.
 11. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (jedovatých nebo jinak nebezpečných) je chovatel povinen oznámit výboru Společenství.
 12. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit členu výboru Společenství k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů, kterých se případný desinfekční nebo desinfekční zásah týká a povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.
 13. Je zakázáno užívat jakékoliv omamné a psychotropní látky, zejména pak kouřit cigarety a konzumovat alkoholické nápoje ve všech společných prostorách domu.

VI. Závěrečná ustanovení
————————–

 1. Tento Domovní řád byl schválen usnesením Výboru Společenství a Shromážděním vlastníků

Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytů. Schvalování doporučených změn se provádí buď na schůzi Shromáždění vlastníků, anebo hlasováním.

Ke stažení
————
Domovní řád (MS Word, .doc)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..