Zápis a usnesení z 2. shromáždění SVJ Společenství pro dům Vlastina 846

2. shromáždění se konalo dne 22.1.2008 v jídelně ZŠ na Dědině, Žukovského 850/6 od 18,00 hodin a bylo ukončeno ve 20,00 hodin.

přítomni členové výboru : Mgr. B.Fojt, J.Tesárek, M.Ouředník

přítomni členové shromáždění “ viz presenční listinu“ ( 28 přítomných, 2 omluveni)

podle podílového vlastnictví, které bylo propočítáno dodatečně, bylo přítomno 0,692695424, je shromáždění usnášení schopné, proti původnímu počtu vlastníků 28 z 66.

Jednání zahájil předseda Výboru SVJ Mgr. Bohumil Fojt, přivítáním přítomných a oznámením, že je přítomno 28 vlastníků.

1. bodem byla volba členů, kteří vypracují zápis z jednání : pan Marek Ouředník za Výbor a paní Dagmara Minaříková z pléna přítomných členů Společenství. Oba byli shromážděním schváleni.

2. bodem byla volba 3. člena Kontrolní komise za odstoupivšího pana Krajíčka : paní Svobodová Genoveva , která byla rovněž shromážděním schválena.

3. předseda Výboru SVJ informoval přítomné o jednotlivém čerpání financí v roce 2007 a přednesl návrh rozpočtu na rok 2008, který zůstane stejný jako v minulém roce, bez navýšení. Toto bylo shromážděním schváleno bez připomínek.

4.  místopředseda pan Tesárek seznámil přítomné členy súkoly, které byly v loňském roce provedeny v našem domě, včetně jejich nákladů, které byly naplánovány na rok 2007. Navíc, kromě běžných oprav byla uskutečněna výměna zábradlí na všech 13 schodištích.

5. následovala informace přrdsedy o stavu příprav na stěhování sklepních kójí z 2.NP do 1.Np. Projekt je právě v těchto dnech podán na stavebním odboru M.ú. Prahy 6 ke schválení. Vypracování projektu výstavby bytů v 2.NP je před dokončením a bude nám předán panem architektem Janíkem v první polovině března t.r. Projektové studie jsou v kanceláři k dispozici na nahlédnutí všem zájemcům. Dále bude nutné vypracovat t.zv.návrh na stavbu, což si vyžádá písemný souhlas všech vlastníků za přítomnosti notáře v naší kanceláři během měsíce března. O termínu budou všichni seznámeni písemně v dopisních schránkách a na informační tabuli v dostatečném předstihu. Potom bude návrh předložen ka Katastr nemovitostí, neboť dojde ke změně vlastnických podílů společných prostor v domě a tato se musí zaznamenat u všechjednotlivých vlastníků. Dále doporučil schválit vypracování tohoto návrhu firmu SNEO, což bylo předem projednáno s panem Dr. Čepičkou. Tento návrh byl schvválen bez připomínek.

Závěrem pak ještě informoval přítomné o záměru v letošním roce a) seřízení pantů plastových oken

b) výměnu starých drátových zvonků u zbylých chodbiček za nové, bezdrátové

c) výměnu 2 vchodových dveří za nové ovládané čipovou kartou.

T yto 3 záměry byly přítomnými schváleny, nikdo nebyl proti.

6. Následovala podle programu diskuse.

Přihlásil se jeden vlastník, který prohlásil, že nesouhlasí s výstavbou bytů. Když se zeptal předseda proč, odpověděl, že nechce žádnou půjčku, o které se hlasovalo v roce 2007, kdy se vyjádřil proti. Pan předseda jej ujistil, že se mýlí, neboť se jednalo o informativní hlasování o půjčce na nové výtahy.

Jako druhý se přihlásil pan Ouředník Jiří, který navrhoval, aby se výbor rozšířil na 5 členů. Tento návrh nepodpořila většina přítomných, neboť se nikdo do výboru nepřihlásil a nikdo nebyl přítomnými oficieně navržen. Jelikož se dadlší diskuse odehrávala spíše mezi hloučky a čas pokročil, předseda diskusi ukončil.

7.Předposledním bodem bylo hlasování o některých dalších návrzích :

a) shromáždění souhlasí s návrhem výboru vypovědět firmě Navatyp v 3 měsíční lhůtě Mandátní smlouvu, t.j. do 30.4.2008 všemi hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

b) shromáždění souhlassí,aby výbor pověřil vedením účetnictví firmu SNEO Praha 6, 1 hlas byl proti, nikdo se nezdržel.

c) shromáždění souhlasí, aby Výbor SVJ sám vykonával správu našeho domu za příslušnou odměnu ve výši zbylé správní režie t.j. 12 000 Kč měsíčně, všemi hlasy.

d) shromáždění souhlasí s rezignací pana Marka Ouředníka ml. na funkci člena Výboru SVJ a souhlasí s volbou pana Jiřího Keřlíka místo něho (3 hlasy proti, 1 se zdržel)

e) shromáždění schválilo navrhovaný rozpočet na rok 2008, 1 hlas byl proti, který nesouhlasil s placením za televizní zástrčku.

8. Podle programu měl být ještě přečten a schválen zápis, který však nebyl předložen s tím, že bude vypracován podle poznámek dodateně.

9. Nový výbor SVJ tuto připomínku schválil s tím, že bude schválen dodatečně a po 3 týdenní lhůtě, kdy bude vyvěšen na informačí tabuli k vyjádření členů shromáždění a nebude připomínek, bude tento zápis považován za SCHVÁLENÝ.

V Praze dne 23.1.2008

Vypracovali : paní Dagmara Minaříková, členka SVJ

pan Marek Ouředník, odstupující člen Výboru SVJ , již zápis nepodepsal, v zastoupení podepsal

pan Jaroslav Tesárek místopředseda Výboru

Schválil : Mgr. Bohumil Fojt, předseda Výboru SVJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..